Nowe obowiązki środowiskowe dotyczące jednorazowych tworzyw sztucznych

W środę, 9 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz innych ustaw, która wprowadza w życie zapisy unijnej dyrektywy Single Use Plastic. Większość jej zapisów wejdzie w życie 24 maja.
Zgodnie z zapisami projektu ustawy między innymi:
  • zabronione będzie wprowadzanie do obrotu niektórych produktów z tworzyw sztucznych,
  • wprowadzony został wymóg dotyczący prawidłowego oznakowania produktów,
  • poszerzona została definicja i doprecyzowano zakres prowadzenia Publicznych Kampanii Edukacyjnych (PKE),
  • ustalono stawki opłat za wprowadzanie na rynek niektórych produktów z tworzyw sztucznych,
  • wprowadzony został obowiązek dodatkowej ewidencji i sprawozdawczości dla przedsiębiorców,
  • poszerzona została grupa przedsiębiorców, którzy będą podlegać pod obowiązek wpisu do Rejestru BDO.
2023-05-16T08:25:44+00:00 16 maja 2023|Aktualności, Biznes|